tel. 601 316 932 anna.janicka@gmail.com

Kancelaria adwokacka

adw. Anna Janicka

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu różnych dziedzin prawa

OFERTA

O mnie

Adwokatem jestem od 2007 roku. Jako adwokat reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji. Poza sprawami klientów indywidualnych  z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego prowadzę również kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. 

Ukończyłam Podyplomowe Zarządzanie Firmą Medyczną w 2000 roku w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania w Łodzi.

W 2012 r. ukończyłam Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

Od 2015 roku jest mediatorem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jestem mediatorem stałym z listy Sądu Okręgowego w Łodzi. Sadu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Okręgowego w Sieradzu. Jestem także mediatorem wpisanym do wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Od 2019 roku jestem członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA.

Ukończyłam Studia Podyplomowe negocjacje i mediacje biznesowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie w 2016 roku i Studia Podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2019.  Ukończyłam szkolenie w ramach projektu  FOMENTO dotyczącego mediacji transgranicznych w sprawach spadkowych i zostałam wpisana na listę mediatorów EU-project FOMENTO (Fostering Mediation in cross-border civil and succession matters).

 

Specjalizacje

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną albo jednorazowe zlecenie. Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.

Prawo rodzinne

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Rozwód,
 • Separację,
 • Podział majątku,
 • Ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • Alimenty,
 • Kontakty z dzieckiem,
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej,
 • Przysposobienie,
 • Uznanie / zaprzeczenie  ojcostwa,
 • Rozliczenie konkubinatu.

Więcej informacji

Prawo spadkowe

1) Porady prawne:

 • dziedziczenie testamentowe i ustawowe,
 • podatek od spadku,
 • długi spadkowe,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • Zachowek,
 • Uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Więcej informacji

Prawo administracyjne

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej.

3) Skargi do:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego.

4) Tryby nadzwyczajne:

 • Wznowienie postępowania,
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
 • Stwierdzenie nieważności decyzji.

Więcej informacji

Prawo pracy

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 • Ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • Odszkodowania dochodzone od pracodawcy,
 • Mobbing.

Więcej informacji

Prawo odszkodowawcze

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
 • odszkodowania dla osób najbliższych z tytułu śmierci członka rodziny,
 • odszkodowania majątkowe z tytułu szkód wywołanych pożarami, powodziami itp.
 • odszkodowania z tytułu wypadków samochodowych.

Więcej informacji

Prawo rzeczowe

1) Porady prawne.

2) Prowadzenie spraw o:

 • Zasiedzenie,
 • Ustanowienie drogi koniecznej,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Przywrócenie stanu zgodnego z prawem / stanu poprzedniego,
 • Zaniechanie naruszeń.

3) Sporządzanie umów dot. przeniesienia własności, ustanowienia służebności itd.

Więcej informacji

Oferta usług

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną albo jednorazowe zlecenie.

Wynagrodzenie za pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualnie z Klientem.

Wynagrodzenie może przybrać następujące formy:

 • jednorazowe, ustalane z góry
 • ryczałt miesięczny
 • stawka godzinowa

Prawo cywilne

 • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i handlowych;
 • Prowadzenie spraw i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi;
 • Pomoc w windykacji należności: wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje, rokowania;
 • Przygotowanie i zawarcie ugody, postępowanie sądowe o zapłatę i skierowanie sprawy do egzekucji, reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Sprawy dotyczące prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zasiedzenia, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony lokatorów;
 • Ochrona dóbr osobistych, w tym przeciwdziałanie naruszeniom, dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • Dochodzenie wszelkich roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie przed sądami powszechnymi, a także na etapie postępowania likwidacyjnego (dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela).

Prawo spadkowe

 • Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dział spadku;

 • Reprezentacja oraz doradztwo w sprawach roszczeń o zachowek.

Prawo rodzinne

 • Reprezentacja klienta w postępowaniach o rozwód, separację, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;

 • Dochodzenie alimentów na rzecz dzieci i małżonka;

 • Reprezentacja w postępowaniu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

 • Reprezentacja w postępowaniach w sprawach o opiekę nad dzieckiem, wykonywanie władzy rodzicielskiej i o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego małżonków.

Prawo karne

 • Reprezentacja oskarżonego albo pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym;

 • Sporządzenie, wniesienie i popieranie prywatnego aktu oskarżenia;

 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego wykonawczego, dotyczących m. in.: udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności;

 • Obrona w sprawach o wykroczenie.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • Udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;

 • Opracowywanie projektów wszelkich aktów prawnych w tym: umów, porozumień, uchwał i regulaminów;
 • Zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach;

 • Kompleksowa obsługa w zakresie spraw pracowniczych;

 • Reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami, urzędami i innymi organami;

 • Windykacja, ochrona wierzyciela przed czynnościami dłużnika.

Prawo gospodarcze

 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym poszukiwanie rozwiązań dla nietypowych problemów prawnych;

 • Postępowanie rejestrowe (zakładanie spółek, obsługa prawna organów spółek prawa handlowego);

 • Sporządzanie projektów uchwał, umów spółek;

 • Obsługa prawna procesu inwestycyjnego oraz robót budowlanych (przygotowywanie projektów umów, obrona i dochodzenie roszczeń na tle wad robót budowlanych);

 • Windykacja, ochrona wierzyciela przed czynnościami dłużnika (postępowanie egzekucyjne, odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych;

 • Prawo wekslowe (dochodzenie i obrona przed roszczeniami z prawa wekslowego).

Mediacja

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach między osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, np.
– mediacje cywilne
– mediacje gospodarcze
– mediacje pracownicze,
– mediacje rodzinne,
– mediacje karne.

DOBROWOLNOŚĆ

POUFNOŚĆ

NEUTRALNOŚĆ

PROFESJONALIZM

ELASTYCZNOŚĆ

NISKIE KOSZTY

Kontakt

Kancelaria prawna

adwokat Anna Janicka

ul. Piotrkowska 270, XVp., p.13,

Łódź 90-361

tel. 601 316 932

anna.janicka@gmail.com